vt_bk
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Alumni Pavilion

thumbnail view 1 of Alumni Pavilion

Alumni Pavilion


The Alumni Pavilion is a picnic area located near the residence halls.