vt_bk
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Village Residence Halls

thumbnail view 1 of Village Residence Halls thumbnail view 2 of Oakmoss Hall thumbnail view 3 of Greenbrier Hall thumbnail view 4 of Village Residence Halls

Village Residence Halls


The Village is a grouping of six residence halls and one residence center.

  • Cedar Hall
  • Greenbrier Hall
  • Sage Hall
  • Bowman Residential Center
  • Laurel Hall
  • Oakmoss Hall
  • Sweetwood Hall