vt_bk
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Oakmoss Hall

thumbnail view 1 of Village Residence Halls thumbnail view 2 of Oakmoss Hall thumbnail view 3 of Greenbrier Hall thumbnail view 4 of Village Residence Halls

Oakmoss Hall


A close-up view of Oakmoss Hall.