vt_bk
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Luerssen Building

thumbnail view 1 of Luerssen Building thumbnail view 2 of Luerssen Building thumbnail view 3 of Luerssen Building thumbnail view 4 of Luerssen Building thumbnail view 5 of Luerssen Building thumbnail view 6 of Luerssen Building thumbnail view 7 of Luerssen Building thumbnail view 8 of Luerssen Building

Classroom 5 Luerssen Building


Classroom 5 in the Luerssen Building is a large lecture hall.