vt_bk
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Kyriakos - The Eternal Flame

thumbnail view 1 of The Lion thumbnail view 2 of Bird Sculpture thumbnail view 3 of The Glide II thumbnail view 4 of The Glide thumbnail view 5 of Vase thumbnail view 6 of Kyriakos - The Eternal Flame thumbnail view 7 of Three Spheres thumbnail view 8 of The Waterfall thumbnail view 9 of Men-al-tol thumbnail view 10 of The Sphere thumbnail view 11 of The Gerst thumbnail view 12 of Memory of Hanns Gran

Kyriakos


Sculpted by Kyriakos, 'Eternal Flame' is located outside the Thun Library.